18 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
TopCasinoBonus is een affiliatie website. Alle vermelde casino’s zijn onze partners van wie we een commissie verdienen. Lees meer over onze redactionele principes en speel bewust.
XY Legal Solutions logo Dit artikel is gecontroleerd op correcte feiten en bronvermeldingen door XY Legal Solutions.

Veranderingen voor gokreclames: wat zegt het nu precies?

Al sinds de opening van de online kansspelmarkt in Nederland, is er veel kritiek geweest op de hoeveelheid kansspel reclames. Er waren politici die zich zorgen maakten over de impact die deze gokreclames zouden hebben op de Nederlandse consument. Kamerlid Nispen diende daarop een motie in: Motie 24 557, nr. 186. Deze motie werd aangenomen, waarmee verandering in het huidige Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen op afstand moest komen.

Op 10 juli 2022 werd het wijzigingsbesluit ter consultatie aangeboden.

In dit artikel zullen wij dit concept bespreken. Hierbij wordt ook aangegeven wat het gevolg en doel van deze wijziging is.

wat is ongerichte reclame?

Wat wordt er gewijzigd?

In het besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen hebben de autoriteiten bekendgemaakt welke veranderingen er komen in het ervoor genoemde besluit. Wat meteen blijkt uit het besluit tot wijziging is het feit dat er een nieuw artikel bij komt, namelijk artikel 2ab. In dit artikel geven de autoriteiten aan dat er een verbod komt op ongerichte wervings- en reclameactiviteiten door (online) kansspelaanbieders.

Wat is ongerichte reclame?

Tot nu toe was er geen enkele definitie van de autoriteiten van de term ‘ongerichte reclame’. Echter, met de wijziging van het Besluit werving, reclame, kansspelen en verslavingspreventie kansspelen is dit veranderd. Er is nog steeds geen algemene definitie voor ongerichte reclame, maar de autoriteiten hebben wel aangegeven wat ze in ieder geval onder ongerichte reclame verstaan. In de nota van toelichting van het besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen is het volgende te lezen:

“Onder ongerichte reclame wordt daarbij reclame verstaan die niet zo specifiek gericht is dat voldoende uitgesloten kan worden dat het kwetsbare groepen bereikt.” *¹

De autoriteiten geven verder aan dat ze in ieder geval het volgende verstaan onder ongerichte reclame.

“Onder ongerichte wervings- en reclameactiviteiten wordt in ieder geval verstaan enige vorm van wervings- en reclameactiviteiten:

a. via het media-aanbod bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet;

b. in kranten en tijdschriften of andere gedrukte, algemeen toegankelijke communicatiemiddelen;

c. in de openbare ruimte of op een voor het publiek toegankelijke plaats;

d. via het internet, tenzij verzekerd is dat personen, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, niet door de wervings- en reclameactiviteiten worden bereikt.” *²

Hieruit blijkt dat elke vorm van (kansspel)reclame via televisie en/of radio gezien wordt als ‘ongerichte reclame’, omdat deze reclames door eenieder te zien en beluisteren zijn. Daarnaast wordt reclame in algemeen toegankelijke communicatiemiddelen, zoals kranten en tijdschriften, ook als ongerichte reclame beschouwd door de autoriteiten. Verder wordt reclame voor kansspelen ook verboden in openbare ruimten en/of voor het publiek toegankelijke plaatsen. Tevens is het voor de kansspelaanbieders verboden om (ongerichte) reclame via internet te maken indien ze niet kunnen verzekeren dat geen maatschappelijk kwetsbare personen bereikt worden.

De gevolgen van de wijziging

Het verbod op ongerichte kansspel reclame richt zich specifiek op kansspelen op afstand, zoals aangegeven in de nota van toelichting. Kansspelaanbieders van kansspelen op afstand zullen daarom het meest getroffen worden door deze wijziging die op 1 januari 2023 in werking zal treden. Echter, het verbod verplicht ook aanbieders van andere kansspelen om geen ongerichte reclame te maken.

Vanwege het verbod op ongerichte reclame, worden de kansspelaanbieders verplicht om uitsluitend gerichte reclame te maken die zich niet op maatschappelijk kwetsbare personen richt. In artikel 2 lid 3 en 4 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen wordt aangegeven wat onder maatschappelijk kwetsbare groepen van personen verstaan wordt. Hieruit blijkt dat onder maatschappelijk kwetsbare groepen in ieder geval verstaan wordt: minderjarigen, personen die kenmerken van risicovol speelgedrag vertonen, personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen en personen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar. *⁴

Door het verbod op ongerichte reclame mogen de kansspelaanbieders geen reclame meer maken door middel van billboards, mupi’s en abri’s. Ook is het niet meer toegestaan om reclame te maken in publiek toegankelijke plaatsen zoals bioscopen, cafés en stadions. In de nota van toelichting wordt daarnaast uitgelegd dat onder publiek toegankelijke ruimtes ook ruimtes worden verstaan met toegangsvoorwaarden, waarbij iedereen toegang kan verkrijgen tot deze ruimtes, zolang je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Een aantal voorbeelden van voorwaarden die aan de toegang verbonden kunnen zijn, zijn de volgende:

  • Entreeprijs
  • Lidmaatschap/abonnement
  • Leeftijdsgrens *⁵

Het verbod op ongerichte reclame verbiedt kansspelaanbieders daarnaast om mailings op adres per post te verzenden als de identiteit van de ontvanger onbekend is. Indien de identiteit van de bewoners wel bekend is, dan mogen de kansspelaanbieders wel mailings versturen aan die personen.

Wat daarnaast opvalt, is het feit dat het verbod op ongerichte reclame ook invloed heeft op internetreclame. Dit verbod zal met name invloed hebben op reclame via: sociale media, directe e-mail, digitale radio en mediadiensten op aanvraag. De reclame via deze media mag niet de maatschappelijk kwetsbare groepen bereiken. Internetreclame is wel toegestaan zolang deze de maatschappelijk kwetsbare groepen niet bereikt. Kansspelaanbieders (en bedrijven die in dienst van de kansspelaanbieders) reclame maken, moeten ervoor zorgen dat ze uitsluitend gerichte reclame maken waarbij voldoende gewaarborgd kan worden dat deze de maatschappelijk kwetsbare groepen niet bereikt.

In aanvulling op het bovengenoemde, het verbod op ongerichte reclame zal ook sponsoring beperken. Wanneer een aanbieder van kansspelen op afstand gebruikmaakt van sponsoring om zijn product via ongerichte kanalen te promoten, wordt dit ook als ongerichte reclame gezien. Logo’s van kansspelaanbieders op shirts van sportteams zullen niet meer toegestaan zijn, echter het verbod op sponsoring zal niet meteen in werking treden. Het verbod op sponsoring wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf 2024 zal het voor kansspelaanbieders niet mogelijk zijn om programma’s en evenementen te sponsoren. Vanaf 1 januari 2025 volgt een verbod op shirt en sportlocatie/clubs sponsoring.⁶ Het verbod op ongerichte reclame zal echter eerder in werking treden, op 1 januari 2023.

Het doel van de wijziging

Sinds de opening van de online kansspelmarkt op 1 oktober 2021 is de hoeveelheid advertenties voor online kansspelen flink toegenomen. De verslavingszorg en personen met een verslavingsproblematiek hebben signalen afgegeven dat ze moeite hebben met de grote hoeveelheid ongerichte reclame. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat dit grote maatschappelijke gevolgen kan hebben, zoals financiële problemen en verslavingsproblematiek. Om deze reden is de overheid verzocht een verbod op te leggen op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen.

De drie hoofddoelen van het kansspelbeleid zijn het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit. ⁷ Het doel van het verbod op ongerichte reclame is vooral om consumenten (de maatschappelijk kwetsbare groepen) te beschermen door de vermindering van gokreclames met een breed en ongericht bereik. De verwachting is dat het verbod ervoor zal zorgen dat kwetsbare groepen minder hevig geconfronteerd worden met reclame voor online kansspelen. ⁸

De toekomst van kansspelreclame

De al bestaande regels voor kansspelreclame zijn nog strenger geworden vanwege het verbod op ongerichte reclame. Het effect van het verbod zal ongetwijfeld niet alleen gevoeld worden door consumenten, maar ook door andere betrokkenen, zoals bedrijven die reclames faciliteren, media-exploitanten, televisieprogramma’s, sporters en/of andere evenementen die gesponsord worden door kansspelaanbieders.⁹ Het verbod vraagt zeker een bepaalde mate van inspanning en creativiteit, niet alleen van de kansspelaanbieders, maar ook van andere organisaties die kansspelen adverteren/uitzenden. Sponsoring door kansspelaanbieders zal niet toegestaan worden vanaf 2024 en 2025. In de nabije toekomst zullen alleen gerichte gokadvertenties toegestaan worden die de maatschappelijk kwetsbare groepen niet bereiken.

Geen interesse in gokken = geen gokreclame

Bronnenlijst:

Nota van toelichting, Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen, p.4

Artikel 2ab Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Nota van toelichting, Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen, p.4

*⁴ Artikel 2 lid 3 en 4 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

*⁵ Nota van toelichting, Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen, p.4

*⁶ Rijksoverheid.nl, “Verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring”

*⁷Kamerstukken II 2010/11, 24 557, p.124

*⁸IAK verbod ongerichte reclame online kansspelen, p.3

*⁹IAK verbod ongerichte reclame online kansspelen, p.1

XY Legal Solutions logo photo

XY Legal Solutions

Factchecking & Proofreading

2 artikelen

XY Legal Solutions verzorgt consultancy over juridische (digitale) vraagstukken. Met expertise in online kansspelen, AVG en ISO certificaties, contractenrecht en digitale marketing. Voor TopCasinoBonus verzorgen zij het factchecken van artikelen die een juridische achtergrond hebben.

Meer over de auteur arrow
Bijgewerkt op 16 mei, 2023 minuten om te lezen icon7 min. om te lezen